وبگرانقوانین و مقررات

قوانین و مقررات

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از وبگران تنها با ذکر منبع و لینک خروجی به وبگران امکان پذیر می باشد و در غیراینصورت وبسایت وبگران هیچگونه تمایلی نداشته و در صورت امکان، از طریق مراجع قانونی کپی برداری مورد نظر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و خود نیز پیگیری خواهد کرد.

هرگونه استفاده از نام تجاری و برند ” وبگران” در جهت خلاف سیاست های اساسی وبسایت وبگران است و در صورت مشاهده و نیاز، از طریق مراجع قانونی تخلف مورد نظر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و خود نیز پیگیری خواهد کرد.

هرگونه کپی برداری از طرح اصلی و موارد اختصاصی وبسایت وبگران امکان پذیر و مجاز نمی باشد و در صورت مشاهده این موارد، از طریق مراجع قانونی تخلف مورد نظر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و خود نیز پیگیری خواهد کرد.

به علاوه استفاده از هر نوع عنصر و المانی که در وبگران وجود دارد و طرح کلی آن را به هر شکلی به خطر بیاندازد و یا باعث ضرر و زیان باشد بر خلاف قوانین و مواضع وبگران میباشد.