وبگراناچ تی ام ال

اچ تی ام ال


  • درباره زبان اچ تی ام ال ( HTML )

    برای اهمیت این زبان همین کافی است که بدانیم حاصل خروجی تمامی زبان های برنامه نویسی نظیر (PHP, ASP, Python) سمت سرور در نهایت...
    • ۱۹۳
    • هیچ