معمای MVC

وبگرانمعمای MVC
  • MVC چیست؟

    MVC چیست؟ معماری MVC بر پایه سه بخش model, view, controller طراحی شده است که هر یک به طور مستقل ولی در تعامل با...
    • هیچ