نمایش آواتار نویسنده مقاله در وردپرس

وبگراننمایش آواتار نویسنده مقاله در وردپرس
  • نمایش آواتار در وردپرس

    برای نمایش آواتار در وردپرس با دو نوع از نمایش روبرو هستیم اول اینکه بتوانیم با اضافه کدن کدی در قالب وردپرس آواتار کاربر...
    • 2