وبگراننمایش آواتار نویسنده مقاله در وردپرس

نمایش آواتار نویسنده مقاله در وردپرس


  • نمایش آواتار در وردپرس

    برای نمایش آواتار در وردپرس با دو نوع از نمایش روبرو هستیم اول اینکه بتوانیم با اضافه کدن کدی در قالب وردپرس آواتار کاربر...
    • ۱۰۴
    • هیچ